การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคม

กองพัฒนานักศึกษาส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคม สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

         นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคม สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 

         การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบมาตรฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินคุณลักษณะวิศวกรสังคมที่เป็นมาตรฐานมีคุณสมบัติ ด้านความตรงและความเที่ยงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นที่น้อมนําพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 ด้านการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยนำกระบวนการของวิศวกรสังคมเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี