การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ
ทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เมื่อวันก่อนนี้

            โอกาสนี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ลงแข่งขัยในรายการต่าง ๆ และสามารถคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัส ได้แก่

นางสาวกนกวรรณ ทองแสงอรุณ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3

นางสาวอรุณี ทองแสงอรุณ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3

  1. รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะสอดปืนผสมเทียมโค ได้แก่

นายทวีศักดิ์ ณ บางช้าง นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

  1. รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะสะบัดแส้ (ประเภทหญิง) ได้แก่

นางสาววรัญญา แก้วสะอาด นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี