งานประชุมวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ” (the 4th National and the 14th International Conference on Arts and Culture: Soft Power- Arts and Culture in Creative Economy) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่าวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของ อว. กับการขับเคลื่อน Soft Power” จากนั้น เป็นพิธีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันจำนวน 15 หน่วยงาน

            โดยในงานดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีบ้านฉันเพื่อแสดงวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธิตภูมิปัญญาของท้องถิ่น  การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม และร้านค้า OTOP จากกรมการพัฒนาชุมช นโดยเน้นแนวคิดด้วยการนำเสนอ Soft Power ของไทย  

           โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำการแสดงนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด “หนมโหนด” เข้าร่วมจัดแสดงภายในงานด้วย  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี