อบรมและทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

การอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

           ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ จัดโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

            สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ทำการเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ขึ้น เพื่อรองรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปที่ต้องการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงแรงงานที่กำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเท่านั้น และต้องมีหนังสือกำกับรับรองสำหรับตรวจสอบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ จึงจะได้รับหนังสือรับรองประกอบอาชีพได้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท นายจ้างจ้างผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถปรับไม่เกิน 30,000 บาท

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี