ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

           วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ และอาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานานชาติ และคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ทั้งทาง Online และ On-site

          โอกาสนี้ อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับและมอบโอวาทแก่บรรดานักศึกษาใหม่ โดยการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ (2024 PBRU International Students’ Orientation) มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแนวทางการเรียนการสอนของหลักสูตร สร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอน รวมถึงแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างมีความสุข โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รวมทั้งสิ้น 18 คน

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่ชาวต่างชาติมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพร้อมที่จะผลักดันและยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากลอย่างมั่นคงต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี