การเปิดเผยราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน 4,800 รีม ด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 4,800 รีม ด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)