การเปิดเผยราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 4,800 รีม ด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)