ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน 4,800 รีม ด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

Download >>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน 4,800 รีม ด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

        กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน 4,800 รีม (500 แผ่น) (เลขที่อ้างอิง 6611150000049 เสนอราคาในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3270-8604 ในวันและเวลาราชการ

        ในกรณีที่ผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ครั้งนี้ ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และนำรายละเอียดของพัสดุ ภาพสินค้า พร้อมคำบรรยายประกอบ ซึ่งตรงตามประกาศและเอกสารซื้อดังกล่าวลงในระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog :e – Catalog) ของกรมบัญชีกลาง ก่อนการเสนอราคาในการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

       ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี