ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน 4,800 รีม ด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

            ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน 4,800 รีม ด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เลขที่ 01/2567 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นั้น การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน 4,800 รีม (500 แผ่น) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านเปเปอร์มาร์ท

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4