อบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำสุกี้โรล

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำสุกี้โรล

         วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำสุกี้โรล ให้แก่นักศึกษาหอพัก โดยมีนายทศพร  ลิ้มดำเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำอาหาร ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับการฝึกทำน้ำจิ้มสุกี้ การผสมไส้และเทคนิคการม้วนโรล และได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาลองฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  โดยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม นักศึกษาได้รับผลงานอาหารของตนเองกลับไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี