มรภ.เพชรบุรี ร่วมกับกรมการทหารช่าง ประสานความร่วมมือพัฒนาถนนวัดไร่มะม่วง (พระราชดำรัส)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับกรมการทหารช่าง
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาถนนให้กับวัดไร่มะม่วง (พระราชดำรัส)

           วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ วัดไร่มะม่วง (พระราชดำรัส) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ร่วมกับร้อยโทจิรายุทธ แก้วยอด กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่รังวัดถนน เพื่อปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดไร่มะม่วง (พระราชดำรัส) ระยะทาง 545 เมตร หลังจากที่พระครูภาวนาวัชรภรณ์ วิ. (พฤหัส มนตสิริ) เจ้าอาวาสวัดไร่มะม่วง (พระราชดำรัส) ได้ แจ้งความประสงค์ต่อพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น

            วัดไร่มะม่วง ตามพระราชดำรัส (วัดป่าดอนขุนห้วย) ก่อตั้งขึ้นตามพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อพุทธศักราช 2516 ที่ได้ก่อตั้งโครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ทรงพระราชทานพื้นที่ให้กับชาวบ้านได้ประกอบอาชีพ และยังมีการจัดตั้งวัดไร่มะม่วง (พระราชดำรัส) เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านจิตใจของพี่น้องประชาชน แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนทางเข้าเป็นถนนลูกรัง มีหลุมบ่อ มีฝุ่น ในฤดูฝนมีความยากลำบากในการสัญจรคมนาคม ซึ่งหลังจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะร่วมกับกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี ในการดำเนินงานต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี