คณะ IT รับการวิพากษ์รายวิชาดิจิ-เทค ก่อนเปิดทำการสอนในปีการศึกษาถัดไป

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการวิพากษ์หลักสูตร GE รายวิชาดิจิ-เทค
ก่อนที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชา ร่วมให้การต้อนรับคุณวราณิชา อนุสนธิ์ และคุณวริศรา ชูบรรจง บุคลากรจากสังกัดสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE: General Education Program)  ในการเดินทางมาวิพากษ์หลักสูตร รายวิชาดิจิ-เทค ก่อนที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2567  เพื่อผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ตามสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะของบัณฑิตและกำลังคนให้พร้อมทำงาน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี