รร.การอาหารนานาชาติเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น อาหารว่างจีน

รร.การอาหารนานาชาติเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น อาหารว่างจีน

  เมื่อวันเสาร์ที่ 17  และวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม และเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น อาหารว่างจีน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และทีมงาน จากโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ซึ่งมีเมนูรายการอาหารว่างจีน ที่นำมาอบรม ดังนี้

  1. ซาลาเปาไส้หมู
  2. ซาลาเปาไส้ครีม
  3. ขนมจีบปู
  4. ฮะเก๋ากุ้ง.
  5. ฮอยจ้อปู
  6. ก๋วยเตี๋ยวหลอด

โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน ทั้งจากบุคลที่สนใจในจังหวัดเพชรบุรี บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร โดยจัดอบรม ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กิจกรรมอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ละเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี