ต้อนรับคณะดูงานจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ต้อนรับคณะดูงานจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 25667 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา สายสร้อย รองคณบดี อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วัตถุประสงค์ของการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู นำทักษะใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการเป็นครูช่างอุตสาหกรรมศึกษา ซึ่งทางภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้พิจารณาแล้วว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำคณาจารย์ และนิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า