คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา สายสร้อย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันก่อนนี้

       ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู นำทักษะใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเป็นครูช่างอุตสาหกรรมศึกษา ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” และคณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี