ใบไม้แห้งกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ สอดคล้อง “สำนักงานสีเขียว”

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกันนำใบไม้แห้งมาทำปุ๋ยอินทรีย์ สอดคล้องกับการเป็นสำนักงานสีเขียว

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีการปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดรออกไซด์ จนทำให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกับนนำใบไม้มาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยการเก็บรวบรวมใบไม้ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบมาทำเป็นหัวเชื้อปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

  1. สร้างคอกตาข่ายที่ทำขึ้นจากสิ่งของเหลือใช้

  2. นำใบไม้ที่เก็บรวบร่วมใบไม้ในบริเวณสำนักฯ ผสมขี้วัว แล้วคลุกให้เข้ากัน

  3. ราดด้วยน้ำหมักชีวภาพ EM

  4. รดน้ำและนำใบไม้และขี้วัวเติมลงคอกตาข่าย สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ประมาณ 3 เดือน

เพียงเท่านี้ก็จะได้ปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพดีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี