หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                    ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โมดูลที่ 1 : นวัตกรทางการศึกษา) ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และกล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ

                     กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โมดูลที่ 1 : นวัตกรทางการศึกษา) มีนักศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 390 คน จากโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 112 โรงเรียน โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีความเป็นนักนวัตกรทางการศึกษา และมีลักษณะของ Strong Teacher ตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model