อบรมฝังลายไม้มูกกับช่างไล้​ นิยม​ ราช​เจริญ

อบรมฝังลายไม้มูกกับช่างไล้​ นิยม​ ราช​เจริญ

      การอบรมฝังลายไม้มูก ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2-3 มีนาคม และ 9-10 มีนาคม 2563 (รวมเวลาตลอดหลักสูตร 36 ชั่วโมง) ผู้เข้าอบรมมาจากหลายแหล่ง หลายจังหวัด หลายอาชีพ ชมงานที่วัดเกาะ วัดป่าแป้น และบ้านครูช่าง
ขอบคุณวิทยา ชื่นฤทัย และศิวาพร พิรอด ช่วยพาชมเรียนฝังลายไม้มูกกับช่างไล้ นิยม ราชเจริญ
สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทางหลักสูตรรับผิดชอบวัสดุอุปกรณ์ให้
      โครงการศึกษาและสำรวจช่างศิลป์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีเพื่อการยกระดับคุณค่าและพัฒนาอย่างยั่งยืน มรภ.พบ. ภายใต้การดำเนินการของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หรือ ธัชชา กระทรวง อว. โดยได้รับความอนุเคราะห์จากครูช่างฝังลายไม้มูกฝีมือดีของเมืองเพชร ช่างนิยม ราชเจริญ เป็นวิทยากร