การพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
"หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดขึ้นให้แก่นักศึกษาโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 112 โรงเรียนระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดเผยว่า “คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือการผลิตครูเพชรนวัตกร การสร้างเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความมีคุณภาพและเน้นนักนวัตกรทางการศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยใช้ PTRU Model (Professional Teacher of Rajabhat University) ในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีความเป็นนักนวัตกรทางการศึกษา และมีลักษณะของ Strong Teacher ตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี