การบรรยายเรื่องการเพาะเลี้ยงและการทำอาหารสำหรับปลานิล

การบรรยายเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลานิลและการทำอาหารเลี้ยงปลานิล

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเชิญเป็นวิทยาการในการวิทยากรบรรยายเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลานิลและการทำอาหารเลี้ยงปลานิล ที่ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์ หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการเลี้ยวปลานิล เมื่อวันก่อนนี้ ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการทาด้านการเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่ม และลดค่าใช้จ่าย
#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี