การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มสามร้อยยอด

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มสามร้อยยอด

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มสามร้อยยอด” ที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดขึ้นให้แก่ครู จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุน้อย โรงเรียนหัวตาลแถว โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว โรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านพุใหญ่ และโรงเรียนบ้านบางปู ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมจูนิเปอร์ ทรี และองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

           รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดเผยว่า “คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการประกอบวิชาชีพ และจากการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ พบว่า โรงเรียนเครือข่ายกลุ่มสามร้อยยอดมีความต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามบริบทของพื้นที่ จึงได้จัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนในเครือข่ายกลุ่มสามร้อยยอด”

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี