ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเทศสัมพันธ์ กระทรวง อว.
ประจำปีงบประมาณ 2567

           อาจารย์ ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล รองอธิการบดีด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้ พร้อมด้วยบุคลากรจากงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเทศสัมพันธ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อนนี้

          โดยกิจกรรมภายในการประชุมครั้งนี้ มีการร่วมรับฟังและสร้างความเข้าใจในนโยบายการขับเคลื่อนการอุดมศึกษาในระดับนานาชาติร่วมกันระหว่างกระทรวง อว. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ รวมหน่วยงานความร่วมมือนานาชาติที่เกี่ยวข้องด้าน อววน. พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี