คณะวิทยาการจัดการผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

คณะวิทยาการจัดการเดินหน้าผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สู่แพลตฟอร์มออนไลน์

           อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ หัวหน้าคณะทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยั่งยืน สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดชุมชนเป้าหมายจากตำบลสามร้อยยอด และตำบลปราณบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อนนี้ โดยมีชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล
            โดยวัตถุประสงค์เพื่อการนำคืนข้อมูลชุมชนเกี่ยวกับผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพื้นถิ่นของชุมชน พร้อมกับให้ชุมชนเสนอ และคัดเลือกผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจากความเพียงพอของวัตถุดิบ และจำนวนผู้รับประโยชน์ โดยชุมชนจากปราณบุรีต้องการยกระดับผลิตผลไม้กวน ส่วนชุมชนจากสามร้อยยอดต้องการพัฒนาสินค้าจากกะปิและมะม่วงแก้ว โดยที่ประชุมมีมติเลือกพัฒนาสินค้าเป็นตราเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการทำการตลาดร่วมกัน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี