รปศ.จัดประชุมประจำปี พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกสโมสร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดประชุมประจำปี
พร้อมการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกสโมสรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

            รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา นำนักศึกษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นและแขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อกิจกรรมของสาขาในการพบปะ สร้างความคุ้นเคยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี ชี้แจงงานด้านวิชาการที่เป็นระโยชน์แก่นักศึกษาและมอบแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

            นอกจากนี้ ยังมีการแสดงวิสัยทัศน์ของตัวแทนนักศึกษาที่ลงสมัครนายกสโมสรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นางสาวกนกวรรณ  อินทราพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน และหมายเลข 2 นายภัทรยุทธ  ศรีคล้าย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ก่อนที่จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 6 มีนาคม นี้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี