ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

✨ ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร. สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณไพร แย้มมา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
✨ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประธานในพิธีเปิดฯ
✨ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)
✨ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ธนาคารออมสิน และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
✨ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมฯ ในครั้งนี้
✨ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีคณบดี ตัวแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และหัวหน้าสถาบันจากสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) จากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมฯ