อบรมการพัฒนา Soft Skills สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อบรมการพัฒนา Soft Skills สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมการพัฒนา Soft Skills สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าร่วมการอบรมกว่า 1,000 คน

                  การอบรมการพัฒนา Soft Skills สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการออกฝึกประสบการวิชาชีพและพัฒนา Soft Skills ของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ โดยกิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อการเตรียมความพร้อมอย่างไรในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ปัง และการเสวนาพิเศษในหัวข้อ คนในองค์กรแบบใดที่สถานประกอบการต้องการ โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้อง ๆ นักศึกษาได้รับฟัง เพื่อนำไปเป็นแนวทางและปรับใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.