การเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์

           ผู้ช่วยศาสตราจาร์ณรงค์  ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

             การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์เกรียงไกร  จริยะปัญญา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในชีวิตประจำวันและการใช้สื่อออนไลน์ รวมถึงพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์โทษทางกฎหมายการปรับเงินและจำคุก เช่น การโพสต์ ข้อความต่างๆบน  facebook youtube Line เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้เท่าทันและไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี