กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดบ่อบุญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อบุญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์และอวกาศ ณ โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยนำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปฝึกปฏิบัติงานจริง โดยการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชา ดาราศาสตร์และอวกาศ รวมถึงอุตุนิยมวิทยา มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนและเป็นการฝึกประสบการณ์ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่าง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี