อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) สำหรับนักศึกษาสายครู

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูจัดอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 1
ให้กับนักศึกษาสายครู

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีรอบกองไฟในการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 1 ที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ได้จัดให้กับนักศึกษาสายครูชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 161 คน ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อพัฒนานักศึกษาสายครูให้มีคุณวุฒิและทักษะทางการลูกเสือ รวมถึงเพื่อพัฒนาตนเป็นผู้กำกับ ผู้บังคับบัญชาในสถานศึกษาต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี