โรงเรียนสาธิตฯ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำพิซซ่าและเบเกอรี่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น
การทำพิซซ่าและเบเกอรี่

             วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น การทำพิซซ่าและเบเกอรี่ ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อ1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อุปกรณ์ วัตถุดิบ กรรมวิธีในการทำพิซซ่า เบเกอรี่ และฝึกปฏิบัติจริง เพิ่มพูนทักษะในการเข้าร่วมสังคม การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำที่ดี และที่สำคัญนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดเป็นงานอดิเรกหรือเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ในอนาคตได้ โดยไดรับเกียรติจากอาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี