ประชุมพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ประชุมพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ศูนย์เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้การต้อนรับนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายเอกศักดิ์ ญาโณทัย พลังงานจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนจากสำนักงานชลประทานเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุมพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

         จากการ ได้นำหลักแนวคิดการบริหารจัดการน้ำในระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนมาบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งการบริหารจัดการน้ำถือเป็นวางรากฐานในการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดและพื้นที่ชุมชนโดยรอบ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี