ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบแข่งขันพนักงานราชการ ครั้งที่ 1-2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ คณะกรรมการกลาง ได้ดำเนินการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ..ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินทักษะ ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ

phetchaburijob25670301-1