ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบแข่งขันพนักงานราชการ ครั้งที่ 2-2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการกลาง ได้ดำเนินการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินทักษะ ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ

phetchaburijob25670301-2