ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ “การสืบค้นสารสนเทศเพื่องานวิจัย”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
ในหัวข้อ “การสืบค้นสารสนเทศเพื่องานวิจัย”

                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศในหัวข้อ “การสืบค้นสารสนเทศเพื่องานวิจัย” โดยนายพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง และนางสาวธนพร ถมเสาร บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

               กิจกรรมดังกล่าวมีการแนะนำการสืบค้นสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และบทความจากฐานข้อมูลต่างๆ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 45 คน