นิทรรศการ “ชมเชิงช่างศิลป์ทัองถิ่นเมืองเพชร”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ "ชมเชิงช่างศิลป์ทัองถิ่นเมืองเพชร” จัดแสดง 2 – 9 มีนาคม นี้

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ดร.สิริกร มณีรินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิด นิทรรศการ “ชมเชิงช่างศิลป์ทัองถิ่นเมืองเพชร” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ อาคารเรือนไทย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า นิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงผลงานของช่างเมืองเพชร 20 ชิ้น ที่จัดทำขึ้นใหม่ ตามโครงการวิจัย “การศึกษาและสำรวจช่างศิลป์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีเพื่อการยกระดับคุณค่าและพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้การสนับสนุนจาก สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นักวิจัยในโครงการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลาลักษณ์ นวมสำลี อาจารย์ศราวุฒิ ด้วงเบ้า อาจารย์ฐานิสร์ พรรณรายน์ และนายอุดมเดช เกตุแก้ว

            สำหรับผลงานของช่างที่จัดแสดง ได้แก่

 1. ตู้พระฝังลายไม้มูก ช่างนิยม และช่างเกษม ราชเจริญ

 2. ลับแลเขียนลายรดน้ำ ช่างธานินทร์ ชื่นใจ

 3. กล่องใส่คัมภีร์ใบลานประดับกระจก ช่างวิเชียร เถาว์พันธุ์

 4. ธรรมาสน์ปาฏิโมกข์ ช่างเช้า พิมพ์นาค และช่างกสิณ นิลห้อย

 5. ดอกบัวเงิน ช่างสิริลักษณ์ ศรีทองคำ (ป้าฉิวทองโบราณ)

 6. ชิ้นงานปูนปั้น ช่างสมบัติ พูลเกิด ช่างสมชาย บุญประเสริฐ ช่างชัชวาลย์ สหัสสพาศน์ ช่างพงศธร รอดจากทุกข์

 7. ภาพพระบฏ ช่างหิรัณยากร พูลศักดิ์

 8. ผ้าห่อคัมภีร์ ช่างปทิตตา รุ่งเพียร (ภูษาผ้าลายอย่าง)

 9. หัวละคร ช่างมนู เนตรสุวรรณ

 10. โทนมโหรี ช่างฐานิสร์ พรรณรายน์

 11. มีดเหน็บ ช่างยุทธ เอกนก

 12. พญานาคดินเผา ช่างอเนก อยู่สนาน

 13. กะเหล็บ ช่างสำรวย จันทร์ผ่อง

 14. ไม้สลักรูปพระแม่ธรณี ช่างธนรัตน์ เกตุชู

 15. ต้นเทียนบวชนาค ช่างเที่ยง ผุดแย้ม และช่างดวงกมล ดนตรี

 16. หีบพระเจ้าเข้านิพพาน ช่างพิทยา ศิลปศร

 17. โคมไฟพวงมโหตร ช่างภริตา บุตรเจียมใจ (กลุ่มลูกหว้า)

               ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้ได้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2567 ณ อาคารเรือนไทย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี