คลัสเตอร์ครูจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนเครือข่ายวิทยาเขตโป่งสลอด

คลัสเตอร์ครู การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่ายวิทยาเขตโป่งสลอด

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่ายวิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

       รองศาสตราจารย์ ดร.สริตา บัวเขียว ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกลุ่มคลัสเตอร์ครู ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 ของโรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่ายวิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งสลอด โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย โรงเรียนบ้านหนองโสน โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง และโรงเรียนวัดจันทาราม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2567 โดยการ coaching นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 เพื่อนำความรู้มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ด้านการอ่าน การเขียน คำศัพท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ด้านการเขียนประโยคภาษาบรรยายภาพ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้านการพูดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในจุดเด่นด้าน  1 โรงเรียน 1 อาชีพ โรงเรียนของตนเอง โดยโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยมีจุดเน้นเรื่องกลองยาว โรงเรียนบ้านหนองโสนมีจุดเน้นเรื่องการปลูกผักสวนครัว โรงเรียนบ้านโป่งสลอดมีจุดเน้นเรื่องกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวงมีจุดเน้นเรื่องการเพาะกล้าตาล และโรงเรียนวัดจันทารามมีจุดเน้นเรื่องดนตรีอังกะลุง

        นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ O-NET (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วยวิธีการ Intensive learning โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะและทัศนคติเชิงบวกต่อภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนของโรงเรียนเครือข่ายวิทยาเขตโป่งสลอด และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ในการเรียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี