กิจกรรมการวางแผนดำเนินโครงการ

กิจกรรมการวางแผนดำเนินโครงการ
ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

           วันที่ 5 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการวางแผนดำเนินโครงการ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 501 โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หัวหน้าคณะทำงาน กล่าวว่า “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีภารกิจหลักในการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ ด้านการพัฒนาสินค้า มาตรฐาน กระบวนการผลิตและการจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ยืดอายุผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จังหวัดละ 5 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เดิม 30 ผลิตภัณฑ์ รวม 70 ผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยองค์ความรู้ งานวิจัยของมหาวิทยาลัย และเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง”

         สำหรับกระบวนการดำเนินงานของโครงการแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะแรก ขั้นวางแผน เป็นการจัดประชุมและคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม การวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างชุมชนและคณะทำงาน ระยะที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด และระยะสุดท้าย การทดสอบตลาดและการนำผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ในระบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องของชุมชนตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในครั้งนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชน ปัญหาและความต้องการในการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตลอดจนการวิเคราะห์ศักยภาพทางการตลาดในด้านเทคนิคและงบประมาณ เพื่อพัฒนาแนวคิดการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี