การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนา แผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก"

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา แผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก” ครั้งที่ 1 ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม SU 504 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนักวิจัยซึ่งเป็นคณาจารย์จากทั้ง 8 คณะ เข้าร่วม

          อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เผยว่า “การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศที่มีผลกระทบสูง ที่มีเป้าหมายเป็นจำนวนงานวิจัย และจำนวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะนําไปสู่ความสำเร็จตาม เป้าหมาย คือการสร้างเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย พัฒนาโจทย์วิจัยในลักษณะบูรณาการ และพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มี ความสมบูรณ์ตรงตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่แหล่งทุนกําหนด เพื่อนํามาสู่การได้รับจัดสรร ทุนวิจัยที่มีประสิทธิผล และตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนสนับสนุน การวิจัยดังกล่าว และทุนอื่นๆ ที่จะเปิดรับ โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดกลุ่มนักวิจัยและพัฒนาแผนงาน/โครงการวิจัย ตามประเด็นหรือแผนงานที่แหล่งทุนเปิดรับข้อเสนอโครงการ พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยด้านการเขียนแผนงาน/โครงการวิจัย เพื่อให้สามารถขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกได้”

            สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมในระยะที่ 1 เป็นการพัฒนาหัวข้องานวิจัย ระยะที่ 2 และระยที่ 3 เป็นการพัฒนาข้อเสนองานวิจัย และระยะที่ 4 เป็นการพัฒนา Full Proposal โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีด้านวิจัย นวัตกรรม นโยบายและแผน เป็นวิทยากรในการให้ข้อเสนอแนะนักวิจัยในการเตรียมพร้อมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี