กองพัฒนานักศึกษาประชุมคณะวิศวกรสังคม

กองพัฒนานักศึกษาประชุมคณะวิศวกรสังคม ครั้งที่ 1/2567

          วันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมตาลโตนด อาคารสุเมธตันติเวชกุล นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะทำงานวิศวกรสังคม ครั้งที่ 1/2567 โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอแผนการปฏิบัติงานราชการโครงการการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ประจำปีการศึกษา 2566  พร้อมทั้งชี้แจงคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานวิศวกรสังคมชุดใหม่และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิศวกรสังคม เกษตรพอเพียง และการดำเนินงานของตลาดกะโหนดมาร์เก็ต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี