ประชุมคณะกรรมการกรรมการบริหารศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

กองพัฒนานักศึกษา
จัดประชุมคณะกรรมการกรรมการบริหารศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ประธานศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์เตรียมความพร้อมฯ ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2566 และรายงานผลการอบรมการพัฒนาสมรรถนะสู่การทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 1 การจัดหารายได้ของศูนย์เตรียมความพร้อมฯ และพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่

      นอกจากนี้ได้มีการชี้แจงกำหนดการอบรมการพัฒนาสมรรถนะสู่การทำงานในสถานประกอบการรุ่นที่ 2 – รุ่นที่ 4 และผลการประเมินโครงการพัฒนา Soft Skills สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้คณะกรรมการได้ทราบเพื่อนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี