กิจกรรมถอดบทเรียน: หนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ

กิจกรรมถอดบทเรียน: หนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ

         วันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ อาจารย์ประจำรายวิชาการผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการเรียนการสอนในรูปแบบหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ SHORT FILM MEDIA Literacy PBRU # ปี 4 จำนวน 10 เรื่อง จาก 4 กลุ่มเรียน

       กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างนักศึกษาถึงประเด็นเรื่องภัยจากสื่อใหม่ การรู้ไม่เท่าทันสื่อ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การตกเป็นเหยื่อจากสื่อ ก่อนที่จะมีการมอบรางวัลหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลยอดเยี่ยมประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงพลักดันให้นักศึกษาช่วยกันเป็นสื่อกลางให้ประชาชนตระหนักถึงภัยที่ใกล้ตัวในสังคม การสะท้อนความคิดของนักศึกษา โดยมีการผลิตเนื้อหาออกมาเป็นหนังสั้นเพื่อช่วยกันรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี