คณะวิทยาการจัดการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานสโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา

        วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์บัณฑิต ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา  

           กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาแล้ว ยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการร่วมกันระหว่างนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษามาจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการวางแผนการดำเนินงานและเรียนรู้การแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคีแก่ผู้นำนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะความรู้ให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายืเพื่อพัฒนาการใช้ชีวิตและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี