ประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567

         การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมต้นหว้าอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุธิกานต์ แย้มนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม

        โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ประกอบด้วย

            1) ทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
            2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1
            3) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566
            4) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2566 (จากผลการประเมินรอบปีการศึกษา 2565) และตัวชี้วัดตามประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ
            5) รายงานการติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยคณะ สำนัก สถาบัน และแผนพัฒนาคุณภาพจากคณะกรรมการฯ
            6) ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงปี 2566 และแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2567
            7) แนวทางและแผนงานการพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล

8) ผลการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียวและ ห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2567

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี