สำนักวิทยบริการฯ เก็บข้อมูลเตรียมจัดทำห้องจัดแสดงวัตถุโบราณเพชรบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หารือการทำห้องจัดแสดงวัตถุโบราณเพชรบุรี กับหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรม

              อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายทวี นวมนิ่มและนายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าหารือถึงการทำห้องจัดแสดงวัตถุโบราณและประวัติศาสตร์เพชรบุรี กับสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อนำแนวคิดและรูปแบบมาจัดทำห้องจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี