ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการกองทุน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการกองทุนพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

          วันที่ 7 มีนาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการกองทุนพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมตาลโตนด โดยมีการพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนฯ และพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการรับ-จ่ายเงินกองทุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ.2567 และร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ.2567

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยัยราชภัฏเพชรบุรี