คณะวิทย์ฯ​ จัดอบรมทักษะงานสารบรรณเบื้องต้นแก่ นศ.ครู

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะงานสารบรรณเบื้องต้น

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะงานสารบรรณเบื้องต้น ที่สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดขึ้นให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2– ปีที่ 4 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

        โดยมีวัตถึประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีความรู้ทักษะและเทคนิคงานสารบรรณเบื้องต้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของตนได้ โดยได้รับเกียรติจากคุณชนิดา ศรีสาคร นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี