นิทรรศการวิชาการ “การสะตุเกลือ” เนื่องในงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

นิทรรศการวิชาการ "การสะตุเกลือ" เนื่องในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี

             วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกลือทะเลไทย พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเกษตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เช่น ผงปรุงรสจากเกลือคุณภาพสูง น้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอสีคางดำ ปุ๋ยหมักสูตรขี้แดดนาเกลือ และผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและพัฒนาอื่น ๆ ออกให้บริการวิชาการด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าเกลือทะเล (การสะตุเกลือ)” ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีและภาคีเครือข่ายเกษตร โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี