ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์เจิมธง ปรารถนารักษ์ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  ให้การต้อนรับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) (วศ.บ.) 4 ปี นำโดยคุณมานิตย์ กู้ธนพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ วิชาชีพ เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

       การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรให้เกิดความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่การเรียนการสอนในรูปแบบวิถีใหม่ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งในรูปแบบ degree และ non-degree เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี