เลือกตั้งนายกสโมสรคณะวิทย์ฯ ปีการศึกษา 2567

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดการเลือกตั้งนายกสโมสร ประจำปีการศึกษา 2567

          วั นที่ 8 มีนาคม 2567 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567 แทนนายกสโมสรคนเดิมที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยเริ่มเปิดหีบให้นักศึกษาทุกชั้นปีในคณะฯ ลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการพัฒนานักศึกษาและการสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยในการลงคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย

            โดยหลังปิดหีบให้ลงคะแนน ผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสูงสุด ได้แก่ นายจตุพล นวลจังหวัด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนน 157 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50.6  

            ขณะที่ภาพรวมการออกมาใช้สิทธิ์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 310 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 235 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 บัตรเสีย 14 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.5

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี