ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕’๖๗ คณะกรรมการกลาง ได้ดำเนินการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/๒๕๖๗ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินทักษะ ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ

phetchaburijob25670311-1